Pārdošanas noteikumi

Piegāde mājās ar kurjeru

Pasūtījums uz Jūsu norādīto adresi tiks nosūtīts 2-5 darba dienu laikā.

Pirms preču piegādes kurjers Jūs informēs, izmantojot īsziņu vai zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru.

Pasūtījumu piegādā „DPD“ kurjers. Lai pasūtījums tiktu veiksmīgi Jums piegādāts, lūgums, norādīt korektu adresi, pasta indeksu un tālruņa numuru.

ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu patērētājs var atgriezt preci 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. 14 dienu periods sākas no dienas, kad patērētājs iegūst produktu.

 

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā STRIDER.LV

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”), kad Pircējs tos ir apstiprinājis (iepazinies ar Noteikumiem un turpina reģistrāciju vai pasūtījumu), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā ir noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preč1u iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība, personas datu aizsardzība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu STRIDER.LV interneta veikalā.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Par jebkuriem grozījumiem, labojumiem vai papildinājumiem reģistrētie Pircēji tiks informēti brīdī, kad viņi pieslēgsies STRIDER.LV mājaslapā, tad viņiem būs no jauna jāapstiprina Noteikumi. Noteikumu grozījumi ir spēkā tikai tiem preču pasūtījumiem, kas tika iesniegti pēc Noteikumu grozīšanas.

1.3. Iepirkties mūsu elektroniskajā veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām; nepilngadīgajiem no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem; juridiskām personām.

 

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma stāšanās spēkā

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs, izvēlējies pēkamo(ās) preci(es) un izveidojis preču grozu, nospiež saiti „Apstiprināt preču pasūtījumu”.

2.2. STRIDER.LV neapņemas atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt līgumu. Tiek uzskatīs, ka STRIDER.LV apstiprina pasūtījumu brīdī, kad sāk to izpildīt.

2.3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts STRIDER.LV interneta veikala datubāzē.

 

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces STRIDER.LV interneta veikalā šo Noteikumu un interneta veikala noteiktajā kārtībā.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar STRIDER.LV interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstveidā (pa elektronisko pastu, norādot pasūtījuma numuru), vai noteikumos norādītā termiņa laikā atgriezt daļu preču, kas nopirktas atbilstoši noslēgtajam līgumam.

3.4. Paredzētās preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta, nav bojāts iepakojums vai pēc būtības nav mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.255, 20.05.2014, “Noteikumi par distances līgumu” noteikto kārtību.

 

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāpieņem preces šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un jāsamaksā par tām noteiktā summa.

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā iesniegtie dati, viņam nekavējoties jāatjaunina tie.

4.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs, izmantojot nodaļā „Kontakti” norādītās saziņas iespējas.

4.4. Pircējs, izmantojot STRIDER.LV interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.

4.5. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez svarīgiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pircējam jāsedz preču piegādes izmaksas.

 

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

5.2. Ja radušies svarīgi apstākļi, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš neinformējot Pircēju.

5.3. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs ir izvēlējies kādu no bezskaidras naudas norēķinu veidiem un nav samaksājis par precēm 2 (divu) darba dienu laikā.

5.4. Ja Pircējs ir izvēlējies norēķinu skaidrā naudā preču piegādes laikā, Pārdevējs, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto telefonu. Preču piegādes termiņu tādā gadījumā sāk rēķināt no dienas, kad notikusi saziņa ar pircēju. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot par to Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.

5.5. STRIDER.LV ir tiesības atteikties no noslēgtā Pirkšanas un pārdošanas līguma, ja beigušies līgumā paredzēto preču krājumi, kā arī tad, ja līgumu noslēgusi persona, kam atbilstoši šiem Noteikumiem nebija tiesību slēgt līgumu.

 

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas ar šo Noteikumu un interneta veikala noteiktajiem nosacījumiem dot Pircējam iespēju izmantot interneta veikala STRIDER.LV sniegtos pakalpojumus.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi un ar šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 7 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa.

6.4. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN. STRIDER.LV patur tiesības mainīt preču cenas, ja mainās nodokļu lielums, kā arī gadījumos, kad ražotājs / piegādātājs maina preču cenas.

7.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:

7.2.1. Samaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu un dodas uz tuvāko bankas filiāli vai izmanto interneta banku, lai pārskaitītu naudu uz kādu no STRIDER.LV bankas kontiem.

7.2.2. Samaksa ar kredītkarti vai izmantojot banklink pakalpojumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izmantojot interneta bankas sistēmu, pārskaita naudu uz kādu no STRIDER.LV bankas kontiem.

7.2.3. Samaksa skaidrā naudā preču piegādes laikā – Pircējs par precēm samaksā to saņemšanas (pieņemšanas un nodošanas) laikā.

7.3. Norēķinoties, izmantojot 7.2.1. punktā paredzēto samaksas veidu, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Minētajos gadījumos preču sūtījumu sāk gatavot un preču piegādes termiņu sāk rēķināt tikai tad, kad saņemta samaksa par precēm.

7.4. Ja samaksa (izņemot samaksu skaidrā naudā preču piegādes laikā) saņemta darba dienā līdz 12.00, šī diena tiek rēķināta kā pirmā pasūtījuma izpildes diena. Ja samaksa ir saņemta pēc 12.00, pirmā pasūtījuma izpildes un preču piegādes diena ir nākamā darba diena.

 

8. Preču piegāde

8.1. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarota persona.

8.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi netiek ievēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču neesamību. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.3. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

8.4. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt pats, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, ņemot vērā pārējos Pircēja sniegtos datus, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

8.5. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs parakstās rēķinā-faktūrā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots pienācīgā stāvoklī.

8.6. Preču piegādes maksa un sīkāka informācija par preču piegādi atrodama interneta veikala „Piegādes nosacījumi” sadaļā.

8.7. Gadījumā, ja Pircējs, ievērojot šos Noteikumus, atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma, viņa pienākums ir apmaksāt visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam. Šī Pārdevēja izmaksu summa tiek atrēķināta no Pircējam atmaksājamās naudas, kas samaksāta par precēm.

8.8. Ja nav iespējas pasūtītās preces piegādāt ar vienu sūtījumu, STRIDER.LV ir tiesības piegādāt preces ar vairākiem sūtījumiem.

8.9. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

 

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Visām precēm tiek izmantoti ražotāja noteiktie derīguma termiņi. Ja prece sabojājas garantijas perioda laikā, remonts tiek veikts bez maksas. Pārdevējs nesniedz preču garantijas remonta pakalpojumus, katrā konkrētā gadījumā Pircējs tiek novirzīts uz centru, kas nodrošina garantijas apkalpošanu. Likumā noteiktās patērētāju tiesības iesniegt pretenziju par preču neatbilstību līguma noteikumiem STRIDER.LV netiek ierobežotas.Pātērētājs var nogādāt preces jebkurā no uzņēmuma veikalu tīkliem.

9.2. Katras STRIDER.LV pārdodamās preces īpašības tiek vispārīgi norādītas aprakstā, kas atrodas pie katras preces.

9.3. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces lielumam, formai un krāsai Pircēja izmantotā ekrāna īpatnību dēļ.

9.4. Gadījumā, ja Pārdevējs noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantijas, ir spēkā attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par preču vai pakalpojumu neatbilstību patērētāja līgumam.

9.5. Pārdevējs apņemas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu nodrošināta reāla iespēja šīs preces lietot līdz derīguma termiņa beigām. Ja garantijas termiņš ir īpaši īss, preces interneta veikalā ir apzīmētas ar īpašu brīdinājuma zīmi.

9.6. Sīkāka informācija par preču garantijas nosacījumiem ir atrodama interneta veikala STRIDER.LV sadaļā „Garantijas saistības”.

 

10. Preču atgriešana un maiņa

10.1. Preču atgriešana un maiņa tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.255, 20.05.2014, “Noteikumi par distances līgumu” noteikto kārtību.

10.2. Paredzētās preču atgriešanas un maiņas tiesības Pircējs var izmantot 30 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 3.2. punktā paredzētajā kārtībā.

10.3. Atgriežamajai precei jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā, Pircēja nebojātai, ar precei atbilstošu noformējumu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece), tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un garantijas talons (ja tās tika izdots).

10.4. Atgriežamās preces Pircējs var piegādāt pats uz pārdevēja norādīto adresi vai nosūtīt, izmantojot kurjera pakalpojumus. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši 3.2. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs sedz preču atgriešanas izmaksas. Ja tiek atgriezta nepareizi saņemta un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un samainīt tās pret analogām pienācīgas kvalitātes precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā daļā noteikto preču atgriešanas kārtību.

 

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nav sniedzis precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ.

11.2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

11.3. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja STRIDER.LV sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

11.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai arī tāda iespēja viņam tika dota.

11.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur šīs tīmekļa vietnes, nekontrolē, kā arī nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

11.6. Ja radušies zaudējumi, vainīgā puse otrai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

 

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.

12.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļā „Kontakti” norādītās saziņas iespējas.

 

13. Personas datu aizsardzība

13.1. 13. punktā paredzētie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi tiek attiecināti uz visiem personas datiem, ko Pārdevējam iesniedz Pircējs vai ko Pārdevējs savāc un apstrādā, kad Pircējs izmanto STRIDER.LV interneta veikalu.

13.2. Pārdevējs ciena Pircēja un citu STRIDER.LV interneta veikala apmeklētāju privātumu un sargā viņu personas datus, kas tiek sniegti Pārdevējam un ko Pārdevējs savāc tā, kā norādīts šajos Noteikumos, kuros paskaidrots, kāpēc Pārdevējs vāc personas datus un kā tos izmanto.

13.3. Pircējs, kas vēlas pasūtīt preces STRIDER.LV interneta veikalā, var to izdarīt, reģistrējoties šajās interneta mājaslapās vai pērkot bez reģistrācijas.

13.4. Pircējam, reģistrējoties tieši STRIDER.LV interneta mājaslapā vai reģistrācijai izmantojot savu Facebook kontu, jāievada sava e-pasta adrese un parole. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus, vienlaikus apstiprina, ja ir informēts un piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kas ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

13.5. Pircējs, reģistrējoties STRIDER.LV interneta mājaslapā, savā profilā sniedz šādus preču pasūtījuma izpildei nepieciešamus personas datus: vārds, uzvārds, telefona numurs, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, saņēmēja (piegādes) adrese.

13.6. Pirkuma bez reģistrācijas laikā Pircējam, pasūtot preci, jānorāda preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, piegādes adrese (ja tiek izmantota cita), telefona numurs, e-pasta adrese.

13.7. Pircējs var, bet tas nav obligāti, sava konta personalizēšanai anketā ievietot savu fotoattēlu. Pārdevējs Pircēja fotoattēlu apstrādā uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā augšupielādējot fotoattēlu.

13.8. Pircēji, kas vēlas saņemt dažādus piedāvājumus un īpašu dzimšanas dienas atlaidi saviem bērniem, var norādīt šādus savu bērnu personas datus: vārds, dzimums, dzimšanas datums. Pircēja bērnu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā norādot savu bērnu personas datus. Ja Pircējs nenorādīs savu bērnu personas datus, viņš nevarēs saņemt īpašos piedāvājumus un dzimšanas dienas atlaides saviem bērniem.

13.9. Pārdevējs apstiprina, ka personas dati, kas norādīti 13.5. un 13.6. punktā, tiks izmantoti preču pārdošanas STRIDER.LV interneta veikalā un preču piegādes vajadzībām. Šo datu apstrādes juridiskais pamats – preču pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde.

13.10. Pircējs apstiprina, ka viņš zina par savām tiesībām atteikties sniegt savus personas datus, kas norādīti 13.5. un 13.6. punktā, taču saprot, ka šie personas dati ir vajadzīgi un nepieciešami preču pasūtījuma izpildei, ja Pircējs nesniedz šos datus un nepiekrīt, lai tie tiktu apstrādāti šo Noteikumu 13.9. punktā norādītajām vajadzībām, preču pirkšanas un pārdošanas Līgumu nevarēs noslēgt un izpildīt.

13.11. Pircējam, kas vēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, jānorāda sava e-pasta adrese un telefona numurs reģistrācijas formā vai preču pasūtīšanas laikā. Šie personas dati tiešā mārketinga vajadzībām tiks izmantoti tikai tādā gadījumā, ja Pircējs dod tam piekrišanu, atzīmējot tiešā mārketinga informācijas sūtīšanas veidu (pa e-pastu un / vai ar īsziņu). Pircējs var norādīt savā profilā kādā informācijā par precēm un piedāvājumiem tas ir ieinteresēts – šie dati arī tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

13.12. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu izmantot personas datus tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām, sazinoties ar Pārdevēju pa adresi info@STRIDER.LV Pircējs, kas ir reģistrējies STRIDER.LV interneta mājaslapā, savus privātuma parametrus un piekrišanu tiešajam mārketingam var pārvaldīt, pieslēdzoties savam kontam.

13.13. Visus Pircēja un citu STRIDER.LV interneta mājaslapas apmeklētāju datus Pārdevējs glabā ne ilgāk kā nepieciešams šajos Noteikumos norādītajām vajadzībām.

13.14. Pircēja dati preču pārdošanas STRIDER.LV interneta veikalā vajadzībām tiek glabāti un lietoti 10 gadus pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas.

13.15. Pircēja un citu STRIDER.LV interneta mājaslapas apmeklētāju dati tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām tiek glabāti 3 gadus pēc pēdējās iepirkšanās STRIDER.LV interneta mājaslapā vai īsāku laiku, ja tiek saņemts Pircēja vai citu STRIDER.LV interneta mājaslapas apmeklētāju pieprasījums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas.

13.16. Pārdevējs apņemas neatklāt personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādes, Pārdevēja interneta lapas vai datubāzu, iekārtu administrācijas, ar Pircēja pasūtījumu pienācīgu izpildi un tiešā mārketinga piedāvājumu sūtīšanu saistītus pakalpojumus. Visos pārējos gadījumos trešajām personām jebkuri Pircēja personas dati var tikt atklāti tikai LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

13.17. Pārdevējs datu apstrādei piemēro drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

13.18. Pārdevējs veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu visu personas datu aizsardzību pret netīšu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām pārējām nelikumīgām apstrādes formām.

13.19. Pircējam ir šādas ar personas datiem saistītas tiesības:

13.19.1. tiesības pašam labot savus personas datus savā kontā vai īstenot šīs tiesības, vēršoties pie Pārdevēja;

13.19.2. prasīt, lai Pārdevējs ļauj iepazīties ar datiem un dzēš tos vai ierobežo datu apstrādi;

13.19.3. tiesības nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti;

13.19.4. tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

13.19.5. tiesības atsaukt piekrišanu;

13.19.6. tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.

13.20. Pircējs var izmantot šīs tiesības, vēršoties pie Pārdevēja pa e-pasta adresi info@STRIDER.LV

14. Beigu noteikumi

14.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

14.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

a) Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai

b) strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.